Polityka prywatności i cookies sklepu internetowego stsklep.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies (dalej jako: Polityka Prywatności) informuje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych, które zbieramy w ramach Sklepu. Celem Polityki Prywatności jest przedstawienie sposobu przetwarzania oraz ochrony Państwa danych osobowych w związku z zakupami w Sklepie, a także przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Przez dane osobowe należy rozumieć informacje, które pozwalają Państwa identyfikować, w tym w szczególności imię i nazwisko, płeć, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń, historia zamówień, informacje o płatności, adres IP. Wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe konieczne do realizacji przez nas danych usług, między innymi wtedy, gdy kupują Państwo nasze produkty online lub w sklepie stacjonarnym, odwiedzacie naszą stronę internetową lub kontaktujecie się z działem obsługi klienta.
 4. Wykorzystujemy dane osobowe zgodnie z prawem, właściwie oraz w sposób możliwie najbardziej przejrzysty. Zbieramy dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji usługi, w celach zgodnych z prawem i przechowujemy wyłącznie niezbędną ich ilość przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane przez przepisy prawa. 
 5. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sport Team Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Albatrosów 10, 30-716 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 676 007 63 60, REGON:350547753, KRS:0000166333, o kapitale zakładowym w wysokości 184.000,00 zł wpłaconym w całości (dalej jako: Sport Team lub Administrator), prowadząca sklep internetowy pod adresem https://www.stsklep.pl oraz platformę hurtową pod adresem [https://sportteam.com.pl/] (dalej jako: Sklep).
 6. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób, w szczególności w ramach wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
  • w formie pisemnej – pod adresem: ul. Albatrosów 10, 30-716 Kraków;
  • telefonicznie – pod numerem: +48 600 322 305;
  • mailowo – pod adresem: sklep@stsklep.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe zbieramy w następujących celach:

 1. umożliwienie Państwu rejestracji w Sklepie, obsługi Państwa konta założonego w ramach Sklepu (jeśli takie zostało założone). W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu podjęcia przez Sport Team niezbędnych działań związanych przed i/lub z wykonaniem umowy, w szczególności realizacji zamówień, a także zwrotów i reklamacji, oraz kontaktu ze strony Sport Team drogą telefoniczną lub mailową w sprawie aktualizacji statusu realizacji zamówienia. W takim przypadku podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa zawarta pomiędzy Państwem a Sport Team – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności rozpatrywania reklamacji, a także obowiązków wynikających między innymi z ustawy o rachunkowości. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sport Team – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sport Team, w tym w szczególności:
  • prowadzenia działań oraz wysyłki treści marketingowych Administratora (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych);
  • w celu obsługi Państwa zapytania oraz udzielenia odpowiedzi w przypadku nawiązania przez Państwa kontaktu z nami w ramach zakładki „Kontakt”;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sport Team;
  • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,
  • uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Sport Team, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród;
  • w celach administracyjnych oraz statystycznych.

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Z uwagi na przetwarzanie przez Sport Team Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z RODO, w szczególności:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, np. gdy jest potrzeba uzupełnienia danych; 
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), np. gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. jeśli są nieprawidłowe;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały dostarczone Administratorowi w związku z zawartą umową lub udzieloną zgodą i które są przetwarzane w zautomatyzowany sposób, a które mają być przekazane do innego administratora;
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, który jest oparty na realizacji uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W sytuacji, gdy Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodę tę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji praw przysługujących na mocy przepisów RODO prosimy o kontakt z Administratorem w sposób opisany na początku niniejszej Polityki Prywatności.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 • podmiotom odpowiedzialnym za realizację dostawy zakupionych produktów, w tym operatorom pocztowym, kurierom i innym dostawcom;
 • podmiotom prowadzącym działalność doradczą (między innymi konsultingową, prawną) lub audytorską;
 • usługodawcom prowadzącym działalność polegającą na marketingu internetowym, którzy przetwarzają Państwa dane w imieniu Sport Team w celu komunikacji marketingowej w sieciach reklamowych;
 • o podmiotom prowadzącym działalność płatniczą w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta, a także obsługi ewentualnego zwrotu zapłaconych kwot;
 • podmiotom prowadzącym działalność polegającą na wsparciu obsługi zamówień oraz rozwiązań i systemów teleinformatycznych;
 • dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa np. organom ścigania;
 • bankom lub innym odpowiednim instytucjom finansowym w przypadku zakupu produktów na raty;
 • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną;
 • innym podmiotom, jeśli będzie to wynikać z odrębnych uzgodnień umownych pomiędzy Państwem a Sport Team.

Wszystkie wskazane powyżej podmioty są uprawnione do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w niezbędnym zakresie, na podstawie zawartych przez Sport Team umów powierzenia przetwarzania danych z wymienionymi wyżej usługodawcami. 

Profilowanie

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Profilowanie polega na analizie historii zamówień, częstotliwości odwiedzin w Sklepie oraz przeglądanych przez Państwo produktów. Dzięki profilowaniu jesteśmy w stanie oferować Państwu produkty odpowiednie dla Państwa potrzeb, reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań, a także możemy prezentować rabaty lub produkty niedostępne dla innych użytkowników. Wobec czynności profilowania przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu.

Przekazywanie danych poza EOG

Co do zasady, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako: EOG). 

Niezależnie, w związku ze współpracą Administratora z podmiotami trzecimi w zakresie działalności Sklepu, Państwa dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazywane do państwa spoza EOG w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.

W przypadku przekazywania danych osobowych do podmiotów mających siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia stosowanie wymogów określonych w rozdziale 5 RODO, w tym zastosowanie odpowiednich podstaw przekazania w postaci standardowych klauzul umownych. Mogą Państwo uzyskać kopię zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza EOG, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: sklep@stsklep.pl.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu oraz podstawy przetwarzania danych:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest umowa zawarta ze Sport Team – przez cały czas trwania umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sport Team do upływu okresu ich przedawnienia;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania państwa danych jest prawnie uzasadniony interes prawny Sport Team, dane będą przetwarzane przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu prawnego oraz w przypadku prowadzenia działań marketingowych do momentu złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie udzielona przez Państwo zgoda, dane będą przez nasz przetwarzane do chwili jej wycofania. Po wycofaniu zgody Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie w celu dochodzenia lub obrony przez Sport Team roszczeń, do upływu okresu ich przedawnienia;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sport Team, dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wypełnienia prawnego obowiązku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pliki Cookies

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka opisuje zasady przechowywania i dostępu do informacji zapisanych na urządzeniach końcowych danego użytkownika za pomocą plików cookies w celu realizacji usług drogą elektroniczną przez Sport Team.

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer.

Co do zasady, pliki cookie nie stanowią danych osobowych. W niektórych sytuacjach jednak mogą one zostać przypisane do danej osoby, a więc mogą zostać uznane za dane osobowe. W takim wypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes prawny Administratora – do tych kwestii stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki Prywatności.

Cele przechowywania plików cookies

Sport Team przechowuje pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników serwisu w celu:

 • właściwego dopasowania oraz optymalizacji sposobu działania serwisu do potrzeb danego użytkownika;
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień danego użytkownika;
 • tworzenia statystyk oglądalności serwisu Sport Team, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu z niego korzystają, co pozwala stale ulepszać jego zawartość oraz funkcjonalność;
 • utrzymanie sesji danego użytkownika po zalogowaniu, aby uniknąć każdorazowego wpisywania danych do logowania;
 • zapewnienia bezpieczeństwa serwisu;
 • zbierania anonimowych danych statystycznych;;
 • kierowania do Państwa reklam przy użyciu narzędzi marketingowych;;
 • zapisaniu danych w koszyku oraz na liście życzeń, aby ich nie utracić po zamknięciu strony w przeglądarce.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie pliki cookie: Google, Meta Platforms, Tradetracker.

Rodzaje stosowanych plików cookies

W ramach Sklepu, Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookie: 

 • „sesyjne”, czyli pliki tymczasowe, które są przechowywane na danym urządzeniu końcowym aż do zakończenia danej sesji (tj. wylogowania się, opuszczenia strony internetowej, zamknięcia przeglądarki), oraz
 • „stałe”, czyli pliki, które są przechowywane na danym urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach danego pliku, bądź też do czasu ich usunięcia.

Poza niezbędnymi plikami cookie, na stronie Sklepu Administrator może także używać następujących rodzajów plików cookie:

 • „niezbędne”, czyli pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu Sport Team, np. prawidłowego wyświetlania serwisu lub wypełniania koszyka z zakupami;
 • „wydajnościowe”, czyli pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu Sport Team, pozwalające np. dostosować stronę internetową do przyzwyczajeń użytkowników;
 • „funkcjonalne”, czyli pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez danego użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka;
 • „reklamowe”, czyli pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.

Poprzez odpowiednią konfigurację Państwa przeglądarki mogą Państwo w każdym czasie uniemożliwić przechowywanie plików cookies (wyłączyć gromadzenie cookies oraz ich usunięcie).  Może to jednak spowodować, iż funkcjonalność serwisu Sport Team zostanie ograniczona, gdyż działanie niektórych rozwiązań wymaga plików cookies.

Podstawą prawną korzystania z niezbędnych plików cookies jest przetwarzanie danych w celu świadczenia usług w trakcie zawierania lub wykonywania umowy. Podstawą prawną korzystania z plików cookies dotyczących między innymi preferencji użytkownika, a także tych w celach marketingowych lub statystycznych jest zgoda wyrażona przez danego użytkownika. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jak zarządzać plikami cookies na swoim urządzeniu?

 1. Możecie Państwo zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na stronie Sklepu lub poprzez zmianę ustawienia przeglądarki - w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora.
 2. Mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookie do swojego urządzenia – w takim przypadku korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, ale z wyłączeniem funkcji, które dla prawidłowego funkcjonowania wymagają pliki cookie.
 3. W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej:
  • Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek
  • Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
  • Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • Safari - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  • Opera - http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 4. Udzielona przez danego użytkownika zgoda może zostać odwołana lub zmieniona wobec wszystkich administratorów poprzez:
  • odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej, między innymi poprzez całkowitą blokadę cookies zewnętrznych;
  • zablokowanie cookies umożliwiających konwersję danych, poprzez blokadę cookies z domeny www.googleadservices.com. Ustawienie to zostanie jednak usunięte, gdy użytkownik usunie cookies;
  • zablokowanie reklam dostosowanych do odbiorców, wyświetlanych przez korzystanie z programu About Ads za pomocą strony https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Ustawienie to zostanie jednak usunięte, gdy użytkownik usunie cookies;
  • przez całkowite i trwałe zablokowanie wtyczki google w swojej przeglądarce internetowej, za pomocą strony https://support.google.com/ads/answer/7395996;
  • usunięcie lub dodanie kategorii Google, których technologia ta może używać w celu wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika przy użyciu Google Ads Preferences Manager;
  • wyłączenie plików cookies zbierających dane o preferencjach reklamowych za pomocą wtyczki dostępnej pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 10.05.2022 r. W przypadku jej zmiany w przyszłości, Sport Team zamieści stosowną adnotację w treści niniejszej Polityki Prywatności. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że na stronie Sklepu znajdują się także odnośniki do stron zewnętrznych lub serwisów społecznościowych, które nie należą do Administratora. Administrator nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami zewnętrznych portali, natomiast w odniesieniu do profili Administratora w ramach takich serwisów Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. W związku z powyższym rekomendujemy zapoznanie się z politykami prywatności opublikowanymi przez innych administratorów.

Załączniki do pobrania

Strona do poprawnego działania potrzebuje plików cookie. Zaakceptuj "ciasteczka", aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszego sklepu.