Regulamin sklepu internetowego stsklep

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady ogólne warunki oraz sposób dokonywania zakupów w Sklepie przez Klientów, a także zasady korzystania z usług elektronicznych dostępnych w ramach Sklepu.
 2. Właścicielem Sklepu jest podmiot działający na rynku od 1991 roku, prowadzący dystrybucję międzynarodowych marek takich jak m.in. ALÉ, SCHOFFEL, KOMBI, HALTI.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usług elektronicznych udostępnianych przez Sprzedającego na rzecz Klienta w ramach Sklepu.
 4. Możliwe jest składanie zamówień w Sklepie bez konieczności rejestracji w Sklepie.
 5. Informacje prezentowane w ramach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedającego do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Podane ceny produktów, które są widoczne na stronie Sklepu są cenami całkowitymi, zawierającymi podatek VAT.
 7. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@stsklep.pl lub pod numerami telefonu: +48 600 322 305, 012 415 77 62, 012 272 22 65. W miarę możliwości prosimy o kontakt mailowy. Pozwoli to nam na udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.
 8. Biuro obsługi Klienta czynne jest poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 15:00.

II. Definicje

 1. Klient - podmiot, który zgodnie z obowiązującymi przepisami może być stroną Umowy Sprzedaży, jak również podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym: https://stsklep.pl.
 4. Sprzedający - Sport Team sp. z o.o., ul. Albatrosów 10, 70-716 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 676 007 63 60, REGON:350547753, KRS:0000166333.
 5. Przedsiębiorca - niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę lub Umowę Sprzedaży w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin / Umowa – niniejszy dokument określający zasady ogólne warunki oraz sposób dokonywania zakupów w Sklepie przez Klientów, dostępny w ramach Sklepu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży na rzecz Klienta produktów dostępnych w Sklepie, za zapłacą ceny powiększonej o opłaty dodatkowe. Umowa Sprzedaży zawierana jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. Internet, pocztę elektroniczna, pocztę tradycyjna, telefon, sms) po akceptacji zamówienia przez Sprzedającego na zasadach określonych w Regulaminie.

III. Świadczenie usług drogą elektroniczną w sklepie 

 1. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie, na zasadach określonych w Regulaminie, następujące usługi drogą elektroniczną:
  1) przeglądanie treści umieszczonych w ramach Sklepu;
  2) rejestrację konta;
  3) składanie zamówień (w tym indywidualnych) i zawieranie umowy sprzedaży;
  4) korzystanie z koszyka (rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia składania zamówienia, poprzez dodanie produktów do koszyka; Koszyk świadczony jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta);
  5) wysyłkę newslettera.
 2. W celu rejestracji konta, Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza oraz akceptacji Regulaminu. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy wysłanego przez Sprzedającego na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rejestracji.
 3. Dla prawidłowego korzystania z usług dostępnych w ramach prowadzonego konta, Klient otrzyma login oraz będzie zobowiązany do utworzenia hasła. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu oraz hasła osobom trzecim.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania prawdziwych danych w ramach składania zamówień w Sklepie oraz korzystania z usług elektronicznych;
  b) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz do niewykorzystywania strony Sklepu lub usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich;
  c) niewykorzystywania zasobów oraz funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczeniu treści, które nie są związane z działalnością Sprzedającego, działalności polegającej na zamieszczaniu nieprawdziwych treści lub treści wprowadzających w błąd;
  d) terminowej zapłaty ceny za zamówione produkty w Sklepie.
 5. Sprzedający może wypowiedzieć Klientowi Umowę w trybie natychmiastowym, w całości lub w części w każdym czasie z ważnych przyczyn. Wypowiedzenie może nastąpić w szczególności, gdy sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu, działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich lub gdy Klient narusza postanowienia w ust. 4 powyżej.
 6. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy składane przez Klienta może zostać złożone w szczególności przez przesłanie jego treści na adres e-mail np. pisemnie na adres: Sport Team sp. z o.o., ul. Albatrosów 10, 70-716 Kraków lub na adres e-mail: sklep@stsklep.pl Wypowiedzenie Umowy nie ma wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży.
 7. Termin wypowiedzenia Umowy zarówno dla Klienta jak i Sprzedającego to 14 dni roboczych. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez którąkolwiek ze stron jest równoznaczne z usunięciem konta.
 8. Sprzedający ma prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 9. W celu korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu, Klient jest zobowiązany do spełnienia określonych wymagań technicznych:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:
  a. Google Chrome 32 lub nowszej
  b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  c. Opera 19 lub nowszej
  d. Safari w wersji 14.0 lub nowszej
  e. rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

IV. Świadczenie usług drogą elektroniczną w sklepie 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad.
 2. Zamówienia w Sklepie składać można na dwa sposoby: bezpośrednio przez stronę Sklepu lub przez wiadomość e-mail wysłaną na adres: sklep@stsklep.pl
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie:
  a) Wybrany produkt, należy dodać do koszyka wybierając jednocześnie jego ilość.
  b) W następnym kroku Klient uzupełnia formularz zamówienia danymi niezbędnymi dla jego zrealizowania, wybiera sposób dostawy zamówienia oraz metodę płatności.
  c) Kolejno Klient akceptuje Regulamin sklepu poprzez odpowiednie zaznaczenie checkboxa.
  d) Klient za pomocą przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” przesyła Sprzedającemu zamówienie.
  e) Klient zostaje przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności (chyba że wybraną przez Klienta metodą płatności jest przelew tradycyjny lub za pobraniem).
 4. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający przesyła Klientowi wiadomość:
  a) potwierdzającą otrzymanie zamówienia w Sklepie, przyjęcie oferty lub ofert na dane produkty w ramach złożonego przez Klienta zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży; lub
  b) informującą o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na zamówione produkty w Sklepie, zwłaszcza gdy przyczyną jest brak płatności za dane zamówienie.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedającego o której mowa w ust. 4 pkt a) powyżej. Samo otrzymanie wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia przez Sklep nie stanowi jeszcze momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku braku dostępności produktów zamówionych przez Klienta oraz w innych przypadkach określonymi przez przepisy prawa, zastosowanie mogą mieć przepisy Kodeksu cywilnego – art. 493-495 – w szczególności dotyczące niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta. 
 7. Całościowa wartość zamówienia obejmuje cenę oraz koszty dostawy – łączna kwota zamówienia wraz z należnymi podatkami, a także o kosztach dostawy Klient jest informowany odpowiednio w trakcie składania zamówienia.
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  
 9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen poszczególnych produktów w Sklepie oraz odwołania ofert promocyjnych czy rabatowych.
 10. Sprzedający zastrzega, że nie można odwołać / zrezygnować z zamówienia, jeśli zamówienie zostało wysłane.
 11. W przypadku składania zamówień za pośrednictwem wiadomości e-mail w tytule wiadomości proszę wpisać „ZAMÓWIENIE”, w treści podać linki do wybranych produktów wraz z ich rozmiarami. Następnie Klient zobowiązany jest określić formę płatności i wybrany sposób dostawy oraz podać swoje pełne dane adresowe. Po przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego zostanie nadany numer zamówienia, który zostanie przesłany Klientowi na podany wcześniej adres e-mail. Po nadaniu numeru, zamówienie zostaje przekazane do realizacji, o jego postępie Klient będzie informowany mailowo.
 12. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia poszczególnych promocji nie stanowią inaczej.

V. Wysyłka

 1. Dostawa zamówionych produktów co do zasady jest płatna, chyba że Umowa Sprzedaży wskazuje co innego. Sprzedający może w wybranym przez siebie czasie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której dostawa jest darmowa.
 2. Wysyłka zamówień realizowana jest na terenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej, In Post – Paczkomaty lub Poczty Polskiej. Aktualnie dostępne formy dostawy oraz ich koszty znajdują się w zakładce „Dostawa” w ramach Sklepu oraz każdorazowo na podstronie danego produktu w Sklepie. 
 3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie zamówienia przez Klienta (termin dostawy) składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedającego oraz czas doręczenia zamówienia przez przewoźnika.
 4. Co do zasady zamówienia z wyborem płatności przy odbiorze są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży, z wyłączeniem sobót i dni świątecznych, jeśli produkt znajduje się w magazynie w Krakowie, a w przypadku, gdy dany produkt znajduje się w którymś ze sklepów stacjonarnych czas wysyłki może wydłużyć się do 72 godzin, chyba że w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
  W zamówieniach, w których Klient wybrał przedpłatę na konto, realizacja uwarunkowana jest zaksięgowaniem wpływu środków pieniężnych na jedno z naszych kont bankowych, zaś wysyłka odbywa się w ciągu 24 godzin od daty zaksięgowania tych środków. Wpłaty bankowe księgowane są raz dziennie w godzinach południowych.
 5. W sytuacji jednoczesnego złożenia zamówienia na kilka produktów przez Klienta, o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

VI. Płatności

 1. W ramach Sklepu, Sprzedający umożliwia Klientowi płatności elektroniczne, przelew tradycyjny oraz płatność za pobraniem. Aktualnie dostępne formy płatności znajdują się w zakładce „Płatności” w ramach Sklepu oraz każdorazowo na podstronie danego produktu w Sklepie.
 2. W przypadku braku dokonania płatności przez Klienta na rzecz Sprzedającego w związku ze złożonym zamówieniem, Umowę Sprzedaży uznaje się za niezawartą. 
 3. Rozliczenia transakcji za pośrednictwem płatności elektronicznych są przeprowadzane zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych stron internetowych dostawców usług.
 4. W sytuacji, gdy Klient wybrał formę płatności za pobraniem, jest on zobowiązany do dokonania płatności w chwili odbioru zamówienia. Odmowa płatności za zamówienie jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 5. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Sprzedającego faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Faktura VAT zostanie wystawiona na dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość ustawowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zamówienia bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Dodatkowo, Klient będący Konsumentem ma możliwość także umownego odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 15 do 30 dni momentu otrzymania zamówienia, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: sklep@stsklep.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny: Sport Team sp. z o.o., ul. Albatrosów 10, 30-716 Kraków.
 3. W przypadku, gdy Konsument wybierze elektroniczną formę odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający jest zobowiązany do przesłania Konsumentowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 4. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Konsument zobowiązany jest zwrócić zakupione produkty w stanie niezmienionym, razem z oryginalnym opakowaniem. Zwrot zakupionych produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot zakupionych produktów odbywa się na koszt Konsumenta.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 7. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie on żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. W miarę możliwości Konsument jest zobowiązany do podania w oświadczeniu o odstąpieniu numeru zamówienia lub rachunku – może to przyspieszyć obsługę złożonego oświadczenia o odstąpieniu.

VIII. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone w przepisach ustawy Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją przez producenta. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. Szczegółowe warunki gwarancji i okres jej trwania są podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do zamówionego produktu.
 3. Proces reklamacyjny rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu ze Sprzedającym w celu podania przyczyny składanej reklamacji. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać przyczyny reklamacji, żądanie Konsumenta oraz informacje pozwalające na identyfikację Konsumenta, tj. np. imię i nazwisko, dane adresowe Konsumenta, adres e-mail. 
 4. Kolejnym etapem jest wysłanie na adres Sport Team sp. z o.o., ul. Albatrosów 10, 30-716 Kraków produktu wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 5. Po otrzymaniu informacji o reklamacji oraz po otrzymaniu produktu stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z wypełnionym formularzem, Sprzedający obowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni roboczych. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedającego nie będą odbierane.
 6. Jeżeli sprzedany produkt za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Konsument może z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zamówionego produktu jest nieistotna;
  b) żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany sprzedanego produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 8. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 9. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia przekazania produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.  Podmiotami uprawnionymi do pozasądowego rozpatrywania sporów są w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, a także lista podmiotów uprawnionych do rozpatrywania sporów oraz zasady dostępu do odpowiednich procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest internetowa platforma służąca do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z zawarcia za pośrednictwem Internetu umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w ramach Sklepu.

XI. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Przedsiębiorców oraz mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Sprzedający posiada uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, którą zawarł z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej może nastąpić bez podania przyczyny, zaś Przedsiębiorca nie może z tego powodu wywodzić żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 4. W momencie wydania zamówienia przez Sprzedającego przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z zamówieniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub jego uszkodzenia.
 5. 5. W celu uniknięcia wątpliwości, zastrzega się, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie zamówienia powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za produkty składające się na zamówienie wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Przedsiębiorcy, w tym utratę zysków, nałożone kary umowne bądź administracyjne, chyba że szkoda została spowodowana przez niego umyślnie.
 9. W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedającego związana z wykonaniem Umowy Sprzedaży jest ograniczona do szkody rzeczywistej i bezpośredniej, z wyłączeniem utraconych korzyści, i nie będzie przekraczała łącznie wysokości zapłaty w ramach Umowy Sprzedaży.
 10. Postanowień punktu XI Regulaminu nie stosuje się do Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, zawierającymi ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (PKD), określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyjątkiem ust. 6 powyżej. Przedsiębiorcom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje w szczególności uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych dla Konsumenta w pkt VII Regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 10.05.2022 r.
 2. Umowy o których mowa w Regulaminie zawierane są w języku polskim.
 3. Klient może uzyskać dostęp do treści Regulaminu, w tym go utrwalić, zabezpieczyć, udostępnić w każdym czasie oraz wydrukować. Niniejszy Regulamin zawiera istotne postanowienia dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Umowy Sprzedaży i jest dostępny jest w ramach strony Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Sprzedający może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1) zmiana przepisów prawa mających wpływ świadczenie drogą elektroniczną, zawarcie umowy sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2) zmiana usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedającego dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 6. W przypadku dokonania zmian we Regulaminie, Sprzedający udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego zamieszczenie w ramach Sklepu, a także poprzez wysyłkę na podany adres e-mail przy rejestracji w Sklepie, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie Regulaminu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

Załączniki do pobrania:

Strona do poprawnego działania potrzebuje plików cookie. Zaakceptuj "ciasteczka", aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszego sklepu.